Technická studie na Brněnskou třídu

Navrhovaný úsek tzv. Brněnské třídy povede z ulice Cejl – kolem Tepláren – přes areál Mosilany – u ulice Křenová by se napojila na Vlhkou – křižovatka Křenová a pokračovala jižně přes areál Dřevopodniku k ulici Mlýnská. V návaznosti na tuto novou dopravní páteř původně neprostupného území bývalých průmyslových areálů budou vytvořeny územní podmínky pro plánovanou přestavbu daného území v návaznosti na koridor Brněnské třídy v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl včetně přeřešení funkčního využití navazujících ploch pro účely plánovaných přestaveb v území, prověření odpovídající intenzity zástavby a umístění nezbytné veřejné vybavenosti. Řešení bude koordinováno s ostatními aktivitami a záměry v území např. koncepčního řešení Chytré čtvrti, Nové Mosilany a přestavby areálu Dřevopodniku

Více info najdete na stránkách Kanceláře architekta města Brna  a na Portál územního plánování města Brna