Ve Špitálce se hledala možná znečištění. Analýza přinesla dobré zprávy

Na konci roku 2022 došlo ve Špitálce k vyhodnocení ekologické zátěže areálu. Provedená analýza rizik zkoumala, zda a případně do jaké míry je území po dlouhodobém průmyslovém využívání znečištěno škodlivými látkami. Společnost GEOtest, která měla analýzu na starost, žádná významná ekologická rizika nezjistila. Příprava výstavby chytré čtvrti tedy může dál bez problémů pokračovat.

Území Špitálky leží v rozlehlé průmyslové lokalitě. Ostatně i areál vytipovaný pro vybudování chytré čtvrti je dodnes součástí provozu brněnských tepláren. Z toho důvodu bylo třeba ověřit plošný rozsah znečištění nejen zeminy, ale také podzemní a povrchové vody. Podle zjištěných výsledků pak došlo k posouzení možných hrozeb pro lidské zdraví a místní ekosystémy.

Pracovníci společnosti GEOtest při průzkumu vyhloubili čtyři hloubkové vrty, provedli 20 mělkých sond a odebrali vzorky povrchové vody v areálu. Při zkoumání si jako potenciální zdroje znečištění vybrali sklad nebezpečných látek, garáže, dílny a také prostor, v němž docházelo k zahřívání a přečerpávání spalovaného mazutu. Během prací sledovali tyto škodlivé látky:

  • ropné látky (uhlovodíky C10-C40)
  • monoaromatické uhlovodíky (BTEX)
  • polyaromatické uhlovodíky (PAU)
  • odmašťovadla – chlorované uhlovodíky (CIU)
  • kovy – arsen (As), kadmium (Cd), chrom (Cr), měď (Cu), rtuť (Hg), nikl (Ni), olovo (Pb), zinek (Zn)
  • amonné ionty, chloridy, sloučeniny dusíku, sírany (ZFCHR)

Závěry analýzy přinesly dobré zprávy, neboť žádná významná ekologická znečištění se v areálu nevyskytují. Nadlimitně kontaminovaná zemina se našla pouze u podlah některých budov, s jejichž využitím se nicméně dál nepočítá. Nejvyšší koncentraci škodlivých látek naměřili ve starých budovách, které slouží jako sklad či parkoviště pro motorovou techniku. Znečištěn není ani povrchový tok, Svitavský náhon, jenž Špitálku obtéká z východní a jižní strany.

Výsledky zhotovené analýzy byly zaslány také Česká inspekce životního prostředí, která se vyjádří ke stanoveným sanačním limitům.