> Inovace

Co je na nové čtvrti Špitálka „chytrého“? Jak bude vypadat život v inovativní městské čtvrti? Na kartě inovací najdete 7 kategorií představujících 20 chytrých řešení – ENERGIE, DOPRAVA, VEŘEJNÝ PROSTOR A ZELEŇ, LIDÉ A KOMUNITA, DATA A KOMUNIKACE, CHYTRÉ BUDOVY a ODPADY. Jednotlivé nápady pro chytrou čtvrť jsou výsledkem spolupráce brněnských výzkumných institucí a některá řešení jsou inspirována „vzorovými“ městy projektu RUGGEDISED a dalšími místy v Evropě. Projekt je stále v procesu, proto konečný výběr řešení k realizaci se bude v průběhu času upřesňovat.  

Detailní popis plánovaného provedení výstavby čtvrti Špitálka je součástí tzv. Bílé knihy projektu chytré čtvrti Špitálka.

 Stále hledáme nové myšlenky, proto budeme rádi, když i Vy přispějete svým nápadem pro Špitálku! 

Budoucí výstavba musí být z energetického hlediska co nejefektivnější, tak aby kladla co nejmenší nároky na využívání energetických zdrojů a tím docházelo ke snižování negativních vlivů jejich využívání na životní prostředí. V sekci Energie naleznete opatření, která mají za úkol snižovat spotřebu energií na provoz budov (vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody), tak také opatření určené k jejich výrobě a zásobování.

Chytré město je město pro obyvatele, nikoli pro auta. Preferovaným dopravním prostředkem je chůze a jízda na kole. Blízkost centra města přináší skvělou příležitost k vytvoření tzv. 15minutového města – kde jsou veškeré služby dosažitelné do 15 minut chůze nebo jízdy na kole. Chytrá řešení v dopravě přinášejí lepší organizaci dopravy v území a efektivní využití parkovacích míst ve prospěch zachování maxima veřejného prostoru pro obyvatele Brna.

RE:Špitálka nebude jen přírodou inspirována, bude to místo, které pracuje s přírodními procesy a přírodu aktivně rozvijí. Příroda a město jsou obvykle vnímány jako protiklady, v RE:Špitálce budou pracovat společně. Příroda zde bude mít nezastupitelné místo. Veřejný prostor bude patřit především lidem. Bude vybízet k tomu, aby zde lidé trávili podstatnou část svého volného času a nesloužil tak pouze jako prostor, ve kterém se musíme pohybovat mezi prací, domem či obchody.

Přestože projekt RE:Špitálka do značné míry ovlivní demografický a sociální mix v oblasti a přivede zde nové obyvatele, chce zůstat místem pro všechny bez rozdílu a navázat tak na rozmanitý život celé proměňující se čtvrti. Komunitní přístup pomůže překonat rozdíly mezi různými sociálními skupinami, ať už společnými aktivitami například v komunitních zahradách, dílnách nebo přímo v domech se smíšenou typologií a inovativními formami vlastnictví.

Stavebnictví je jedním z energeticky nejnáročnějších odvětví a produkuje vysoké množství uhlíkových emisí. Inovativní technologie společně s aktivními chytrými systémy a pasivními řešeními však mohou vytvářet vhodné podmínky pro minimalizaci dopadu na životní prostředí. Datové systémy, monitorování v reálném čase, energeticky efektivní konstrukce budov, využití vhodných stavebních materiálů, chytré řízení energetických toků, to vše jsou pouze dílčí části ve složitém systému budoucí chytré čtvrti. Současná situace na trhu s energiemi, geopolitická nestabilita a hlavně, zrychlující se klimatické změny před nás staví velké výzvy a Špitálka chce jít v tomto příkladem.

RE:Špitálka chce podporovat všechny hlavní evropské trendy týkající se hospodaření s odpadem. Souvisí to především se snižováním produkce odpadů (koncept ZERO Waste, vize sdílené ekonomiky), jejich udržitelným zpracováním a smysluplným opětovným využitím (principy cirkulární ekonomiky).  

Rozvoj inteligentní městské infrastruktury je nikdy nekončící proces. Základem fungování konceptu chytrých měst je existence a rozvoj nezbytné infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT), která umožní nejen interpretaci velkého množství dat, ale také jejich efektivní využití při správě a řízení města. To vše při zajištění bezpečnosti dat a ochrany soukromí.

RE-USE & RECYCLE

„Evoluce namísto destrukce“ – motto projektu vyjadřuje přístup k průmyslovému dědictví oblasti. Opětovné využití maxima konstrukcí zachovává specifický genius loci a spolu s využitím maxima recyklovaných a recyklovatelných materiálů se projekt snaží minimalizovat dopad na životní prostředí.

Význam stávajících budov chápeme ve dvou rovinách – jako paměť a symbol průmyslové historie místa a jako stavební hmotu, která čeká na nové využití a proměnu. Adaptace 3 ikonických budov v oblasti má proto velký význam pro rozvoj specifického genia loci oblasti a také pro úsporu velkého množství emisí CO2 díky opětovnému využití stávajících stavebních konstrukcí namísto výstavby nových.

Od nově zabudovaných materiálů se požaduje, aby byly snadno recyklovatelné nebo rozložitelné – proto se upřednostňuje práce s přírodními materiály a demontovatelným materiálovým složením (např. upřednostnit fasádu z plných stěn před plnou stěnou s kontaktním zateplovacím systémem).

#MUNISSnápad

Flexibilní využití

Vytváříme budovy, které budou sloužit desítky let. Proto musíme počítat s možností změn využití budov podle aktuálních potřeb, a dokonce i s radikálnější rekonstrukcí nebo přestavbou komplexu v budoucnu.

Nový komplex WORK&LIVE se skládá z modulárních prostor s dvojnásobnou výškou, do kterých lze flexibilně vkládat vlastní mezipatra a propojovat moduly mezi sebou. To se odráží ve skeletovém konstrukčním systému, který minimalizuje nosnou konstrukci ve prospěch flexibility uspořádání. Modularita konstrukce poskytuje dokonalý základ pro prefabrikaci, a tím optimalizaci spotřeby materiálu, stavebních nákladů a emisí CO2. Nejméně 75 % z jednotek WORK&LIVE se musí řídit požadavky na trvalé bydlení, což poskytuje dostatečnou volnost při volbě využití.

Flexibilita využití se odráží i v dalších částech projektu (CULTURE HUB, COWORK HUB i EVENT HUB).

Inkluzivita

Oblast by měla být cenově dostupná a vhodná pro různé sociální a věkové skupiny. Přesah této podmínky se týká všech aspektů přípravy projektu – vytvoření obchodního modelu, který zahrnuje jednotky s regulovaným nájemným, návrh veřejného prostoru se smíšenými aktivitami nebo zajištění bezbariérovosti celého prostoru.

Toho bude dosaženo tím, že určitá část bytových jednotek zůstane ve vlastnictví města a bude poskytovat bydlení s regulovaným nájemným. Noví stálí obyvatelé a pracovníci přinesou do čtvrti sociální rovnováhu a aktivní parter s různorodými aktivitami včetně sociálních služeb by měl zvýšit bezpečnost čtvrti. Veřejný prostor bude variabilní a otevřený pro všechny, poskytne prostor pro aktivity v ulicích, které doplní sportovní a volnočasové zařízení ve střešní krajině. Společné zahrady na střeše mají potenciál stát se místem setkávání sousedů.

Celá lokalita bude bezbariérová, včetně přístupu k aktivitám na střeše.

Zelená transformace

Chytré město je 15minutové město – kde veřejný prostor slouží především chodcům a cyklistům. Špitálka bude napojena na cyklistickou síť města Brna a zároveň bude sloužit jako uzel zelené dopravy, čímž se naplní ambice stát se srdcem transformující se čtvrti

Hlavní výhodou čtvrti je její blízkost k centru Brna, které je se zbytkem města propojeno hustou sítí veřejné dopravy. Ambice vytvořit čtvrť s vyváženými funkcemi pro široké spektrum každodenního života snižuje nároky obyvatel na dopravu. Chytrá čtvrť vnímá jízdní kolo jako nejefektivnější dopravní prostředek pro krátké a střední vzdálenosti po městě, proto zajistí dostatek stojanů na kola pro každého obyvatele čtvrti. Díky inteligentním pouličním lampám se zabudovanými nabíječkami pro elektronická vozidla se čtvrť stane centrem elektromobility.

Zelené střechy

Střechy budov představují významnou plochu, na které se v případě silných dešťů shromažďuje velké množství vody. Zákonnou povinností je tuto vodu využít na daném pozemku. Střechy s klasickými krytinami mají tu nevýhodu, že veškerá voda, která na ně dopadá, je většinou hned odváděna přímo do kanalizace. V horkých letních dnech se navíc tyto střechy rozpalují (až na 80 °C), zvyšují okolní teplotu, a tím zhoršují efekt tepelného ostrova. Z těchto důvodů je vhodné využívat zelené neboli vegetační střechy, které dokáží zadržet velké množství vody a ochlazují okolí.

Zelená střecha může plnit funkci extenzivní nebo intenzivní. Intenzivní střecha vyžaduje větší množství půdy, a tedy pevnější střešní konstrukci a dostatečnou zálivku v průběhu letního období. Na druhou stranu má vhodné podmínky pro pěstování různých druhů rostlin, bylin, trav, keřů ale i menších stromů. Její největší výhodou je velká absorpční schopnost.

Extenzivní zelená střecha je naopak mnohem skromnější. Obvykle se skládá pouze z menších travin a mechů a vyžaduje pouze malou vrstvu půdy, nemá dopad na konstrukci budovy a vydrží i bez závlahy.

Nejlepšího výkonu zelené střechy pak lze dosáhnout pečlivou kombinací obou typů. V projektu Špitálka byl zvolen poměr 55/45 ve prospěch intenzivních střech. Tato kombinace přináší dostatečnou schopnost zachycovat vodu, pestrost prostředí pro hmyz a ptáky, velký potenciál dlouhodobého pohlcování CO2 ze vzduchu, prostor pro instalaci průsvitných biosolárních kolektorů na rozsáhlých částech a v neposlední řadě příjemný veřejný prostor pro lidi.

Cílem je, aby co největší část střechy byla veřejná – aby se zvětšil prostor pro sportovní a volnočasové aktivity a komunitní život. Všechny střechy budou propojeny skywalkem, na jehož vrcholu bude vyhlídka z chladící věže.

Město Brno již zahájilo podporu v rámci dvou nových dotačních programů pro oblast životního prostředí. Jedním z nich je celorepublikový unikát Zeleň střechám podporující vytváření zelených střech.

Vice informaci k tomuto programu najdete zde.

#MUNISSnápad – vice zde.

Efektivní využití dešťové vody

Veškerá dešťová voda musí být využita v lokalitě. Část dešťové vody se bude přirozeně vsakovat do velkých ploch zelených střech a zeleně ve veřejných prostranstvích nebo ukládat do veřejně přístupného jezírka, což pomůže vytvořit lepší mikroklima v lokalitě. Zbývající dešťová voda a „šedá“ voda z provozu areálu budou znovu využívány, aby se minimalizovala spotřeba pitné vody.

Vsakování dešťové vody zpět do půdy je klíčovým procesem pro přirozenou stabilitu. Vlhkost uložená v půdě a zeleni se v horkých dnech pomalu uvolňuje, což radikálně pomáhá snižovat efekt tepelného ostrova ve městě a vytváří příjemné prostředí pro lidi.

Odváděná dešťová voda je zachycována během přívalových dešťů, kdy zeleň a půda již nejsou schopny vodu zachytit, a ukládána do nádrží. Dešťová voda s nízkým obsahem solí a minerálů má ideální chemické složení pro zalévání zahrad i praní prádla. V takto minerálně měkké vodě se prací prostředek lépe rozpouští, je ho potřeba méně a pračka se nevápní – což má současně sekundární pozitivní dopad na životní prostředí. Přebytečná dešťová voda, kterou nebylo možné přirozeně zachytit nebo znovu využít, se odvede z nádrží na vodu a vsakuje se do půdy podzemním vsakovacím systémem.

V rámci minimalizace spotřeby pitné vody bude „šedá“ voda ze sprch, umyvadel a praček hygienicky stabilizována a znovu použita ke splachování toalet.

Město Brno již zahojila podporu v rámci dvou nových dotačních programů pro oblast životního prostředí. Jedním z nich program Nachytej dešťovku, kterým město podpoří využití srážkové vody.

Vice informaci k programům najdete zde.

#MUNISSnápad – vice zde.

Elektrický grid

Pokročilá elektrická distribuční síť, která umožňuje regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Využívány jsou obnovitelné zdroje energie v kombinaci s bateriovým uložištěm a systémem inteligentního řízení spotřeby energie, aby se snížila spotřeba energie ve „špičkách“ i mimo ně.

Udržitelný přístup k využívání elektřiny se skládá z několika kroků. Prvním z nich je maximalizace využití obnovitelných zdrojů energie – především instalací cca 3000 m2 fotovoltaických panelů. Vzhledem k předpokládanému využití střechy pro aktivity obyvatel, a tedy nedostatku vhodného prostoru pro instalaci fotovoltaických panelů, je cílem je zabudovat do stínících konstrukcí a extenzivních zelených střech, kde budou použity speciální transparentní panely – bude vytvořena „biosolární“ střecha.

Zbytek potřebného množství elektrické energie bude dodáváno z veřejné distribuční sítě, ale cílem je také uzavřít smlouvy o distribuci pouze s výrobci neemisní/obnovitelné energie.

Zavedením systému inteligentního řízení spotřeby energie dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. Přesunutím spotřeby energeticky náročných spotřebičů do hodin mimo špičku společně s bateriovým úložištěm pomůže s vyrovnáním odběru ve „špičkách“.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED

Termální Grid

Inteligentní grid propojující všechny budovy s různým funkčním využitím do jednoho centralizovaného systému vytápění a chlazení. Energetické efektivity je dosaženo získáváním geotermální energie, chytrým řízením poptávky po energiích, chytrým využitím stavebních konstrukcí a využitím podloží jako tepelné „baterie“.

Hustota zástavby přináší obrovský potenciál pro dosažení vysoké efektivity využití energie. Všechny objekty budou napojeny na jeden centrální energetický bod, kde bude teplo odebíráno, přerozdělováno a ukládáno. Tato centralizace umožní efektivní distribuci a rekuperaci tepla mezi budovami s různým způsobem využití a tedy i různou energetickou náročností. Jejich propojením do jednoho systému umožní snížit maximální denní zatížení spotřeby energie.

Primárním zdrojem tepla bude síť geotermálních tepelných čerpadel, sekundárně bude síť doplněna zdrojem tepla ze sousedící teplárny. Doplňkové teplo bude odebíráno rekuperací z ventilačního systému.

V horkých letních dnech bude systém fungovat obráceně, chlad bude odebírán tepelným čerpadlem a teplo z budov bude ukládáno do geotermálního zásobníku. Chlazení bude zajištěno aktivní tepelnou hmotou – potrubí bude zapuštěno do stropních, podlahových nebo nosných konstrukcí.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED

 

Inteligentní řízení budov a zapojení koncových uživatelů

Systém řízení energie pro veřejné budovy, který umožní průběžný monitoring a analýzu vnitřního prostředí a tím i efektivní nastavení energetických toků. Systém dokáže v závislosti na základě parametrů, jakými je přítomnosti lidí (a jejich počtu) v místnosti, slunečního záření, venkovní teploty, predikce využití místností a další, nastavit optimální regulaci teplot a vnitřního klimatu v budovách.

Energie potřebná k vytápění/chlazení a ventilaci v místnostech bude dodávána na základě měření relevantních parametrů ovlivňující teplotu v budově (i v samotných místnostech). V případě dostatečného slunečního svitu je možné snížit energie potřebné k vytápění místností, které jsou jím přímo ovlivněny. S postupným narůstáním venkovní teploty pak i místnostech, které jsou např. na severní straně budovy atd. Měřením obsahu oxidu uhličitého v místnostech je možné vypočítat, kolik lidí je v budově a v každé místnosti přímo přítomno. To poskytuje cenné informace o tom, jak dobře tyto prostory využíváme. V případě, kdy je zjištěna delší absence lidí v místnosti, budou vypnuty světla a také další zařízení přejdou do spořícího módu.

Měřením spotřeby energie pro vytápění, chlazení a ventilaci v budově a v jednotlivých místnostech je možné vysledovat, zda mezi místnostmi existují nějaké větší odchylky a tím následně identifikovat potenciální problémy a jejich řešení.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED – více zde (anglicky).

 

Energetický standard u nových budov

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) zavádí požadavky na snižování spotřeby primární energie v budovách. Tato směrnice požaduje, aby veškerá projektová dokumentace novostaveb od 1. ledna 2020 splňovala požadavek pro tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Nový požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) vyžadují vyšší standard udržitelnost než dříve požadovaný „nízkoenergetický“ standard. Pro splnění těchto nároků je kladen důraz nejen na obálku budovy, nízkou spotřebu energie, ale také zbývající dodávka energií musí být z velké části pokryta lokálními obnovitelnými zdroji energie.

U nově budovaných objektů dojde k pasivní certifikací pro plášť budovy, která vyžaduje ještě lepší energetickou náročnost a nižší spotřebu energie (méně než 15 kWh na vytápění a 120 kWh na provoz budovy) než požaduje česká legislativa (nZEB).

Pro splnění požadavků na energetickou náročnost bude vyhodnocen poměr a orientace prosklených fasád. Aktivní stínící systém v letním období pomůže ochlazovat budovy a v zimě vyhřívat prostory otevíráním a zavíráním stínidel dle intenzity slunečního záření. Inteligentní systémy vytápění a elektrické energie zajistí udržitelné vnitřní klima prostor.

Chytrý management odpadů

Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu paliva svozových vozidel a zkrátit čas pro sběr odpadu sledováním stupně naplnění kontejnerů a optimalizací tras sběrných vozů.

Senzory mohou být instalovány ve sběrných kontejnerech, kde budou měřit procento naplnění a upozorňovat, kdy dosáhly maximální úrovně naplnění nebo byly vyprázdněny. Data budou předávána do centralizovaného systému řízení. Následná optimalizace času svozu a tras svozových vozů pomůže snížit spotřebu paliva a emise CO2 a přispěje ke zdravějšímu a čistšímu životnímu prostředí.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED – více zde (anglicky).

Inteligentní parkovací systém

Inteligentní systém parkování nabídne uživatelům možnosti parkování v oblasti, umožní rezervaci parkovacího místa a pomocí aplikace půjde i za parkování přímo zaplatit. Obsazenost míst bude monitorována v reálném čase pomocí kamerového systému.

V případě, že si pro cestu do chytré čtvrti zvolíte osobní automobil, aplikace Vám navrhne, kde je možné v oblasti zaparkovat a za jakou cenu. Cena se bude odvíjet od denní doby (rostoucí nebo klesající poptávka po parkování) a od konkrétní lokality. Aplikace v cílové destinaci navrhne více možných variant parkování a zároveň nabídne i jiné alternativy, jak se můžete dostat na místo určení (kolo, veřejná doprava apod.). Vámi vybrané místo zarezervuje a pomocí aplikace budete moci poplatek za parkování také přímo uhradit. Obsazenost parkovacích míst bude monitorována pomocí kamerového systému a tím bude zajištěna také jeho aktuálnost.

Parkovací místa určená pro rezidenty v oblasti budou situována do podzemních pater obytných domů. Sníží se tím zábor veřejných prostranství.

 

Bateriová úložiště a využití lokálních zdrojů OZE

Propojení obnovitelných zdrojů energie s elektrickými bateriemi, které dokáží pokrýt část energetické poptávky budov a elektrických vozidel. Bateriová úložiště zajistí, že bude možné dosáhnout maximálního využití energie na místě, čímž se minimalizuje export do celostátní sítě. To povede ke zvýšení hodnoty vyrobené energie tím, že nebude nutné nakupovat z rozvodné sítě či exportovat za výrazně nižší hodnotu.

Cílem je minimalizovat množství energie, která se vrací zpět do elektrické rozvodové sítě a zajistit, aby energie byla ihned spotřebována, případně uskladněna pro pozdější výkyvy v poptávce. Řídicí software a hardware bude vyhodnocovat podmínky na trhu s elektřinou, požadavky na poptávku po energii v síti, stejně jako potenciální přebytek z jiných obnovitelných zdrojů v síti, následně rozhodne o způsobu nabíjení a vybíjení baterií.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED – více zde (anglicky).

Energetický management a optimalizace energetických systémů

Inteligentní měřiče monitorují dodávku a poptávku energií ve veřejném prostoru a ve všech budovách v oblasti. Tyto data jsou propojena v jednotném systému energetického managementu, který je využívá k optimalizaci energetických toků mezi budovami a efektivnímu využití energetických zdrojů (minimalizace zatížení ve špičkách, maximalizace využití OZE a snížení energetických ztrát). Energetická správa budov bude nastavena tak, aby podporovala energeticky odpovědné chování jejich uživatelů.

Budovy budou navzájem propojeny a energie mezi nimi budou směřovány na základě dat o momentální a predikované spotřebě. To znamená, že přes den budou tyto toky směřovaný především do kancelářských budov a provozů, kdežto odpoledne a během noci do obytných domů. Toto opatření umožní rovnoměrně rozložit zatížení sítí a tím i celkově snížit energetickou spotřebu.

Optimalizace energetických toků a jejich využití povede k úsporám nákladů jak pro majitelé budov, tak také pro jejich uživatele. Cílem je také podporovat energetický odpovědné chování obyvatel vytvořením přehledného uživatelského prostředí systému.

 

Inteligentní veřejné osvětlení

Energetická účinnost, bezpečnost a pohodlí – to jsou výzvy, kterých je třeba dosáhnout transformací stávajícího systému pouličního osvětlení.

Pouliční osvětlení neplní pouze utilitární funkci „zdroje světla“ – naopak, do značné míry ovlivňuje lidskou psychiku a chování. Dostatek světla ve veřejném prostoru poskytuje pocit bezpečí a orientace. Přebytek světla však vytváří světelný smog a negativně ovlivňuje zdraví organismů. Inteligentní pouliční osvětlení má ambici tyto protiklady vyvažovat. Energeticky úsporné LED osvětlení přizpůsobí jas na základě momentální potřeby a intenzity přirozeného světla podle údajů získaných ze senzorů. Pouliční lampy je možné doplnit nabíječkami pro elektrická vozidla.

#inspirovánoprojektemRUGGEDISED

Komunitní zahrady

Lokální produkce potravin, zadržování vody, zelená transformace a sousedská interakce, to je jen několik z mnoha výhod městských nebo „komunitních“ zahrad. Jako součást zeleno-modré infrastruktury a zároveň řešení pro sociální soudržnost chceme v chytré čtvrti využít koncept komunitních zahrad a nabídnout tuto možnost jejím budoucím obyvatelům.

Zahradničení je aktivita, které se mohou účastnit všechny věkové kategorie a může tak poskytnout rozptýlení seniorům, maminkám s dětmi, ale i lidem, kteří tráví celý den v kanceláři. Koncept komunitních zahrad propojuje a vytváří pevné sousedské vazby. Zahrady lze realizovat buď jako dočasnou přechodnou aktivitu před samotnou výstavbou, nebo jako stabilní součást veřejného prostoru, případně jako komunitní zahrady koncipovat plochy intenzivních zelených střech .

#MUNISSnápad – vice zde.

Knihovna věcí

Popis

Sharing store lze v češtině nejlépe přiblížit jako takovou knihovnu věcí. Jedná se v podstatě o obchod, kde máte v rámci ceny členství možnost půjčit na určitou dobu předmět, nástroj či vybavení, které zrovna potřebujete.

Jak to funguje?

Často se jedná o věci, které Vám leží ve sklepě, na půdě nebo Vám zabírají místo ve skříni. Jsou to předměty, po kterých sáhnete možná jednou do roka třeba při rekonstrukci, cestě na dovolenou nebo větší návštěvě. Pokud nedisponujete prostorným bytem či zbytečnými financemi, můžete využít členství v sharing store a levně si zapůjčit například vrtačku, lezecké vybavení, či deskové hry.

V Brně jedna knihovna věcí již existuje, vice najdete zde.

Otevřená dílna

Makerspace je otevřená dílna, jejímiž členy se mohou stát řemeslníci, studenti, podnikatelé na volné noze nebo všichni kutilové a tvořit podle svých potřeb a fantazie. Dílna bude plně vybavena nářadím a poskytne prostor pro práci.

Myšlenka společné dílny pomáhá obyvatelům s poskytováním sdíleného prostoru a nářadí, které by pro ně nebylo výhodné vlastnit. Škála nářadí je široká od základních šroubováků a vrtaček přes pokročilé stroje jako 3D tiskárny, laserové řezačky, CNC nebo pily až po šicí stroje. Přístup do makerspace poskytne nejen společný prostor pro kreativitu obyvatel, ale může je také motivovat k opravám a opětovnému používání věcí, což dále pomůže se snižováním dopadu společnosti na životní prostředí. Prostor by byl často využíván pro organizovaný program pro veřejnost nebo pro různé kurzy.

Něco Vám zde chybí?

Navrhněte a popište vlastní opatření, které v budoucnu lidem zjednoduší a zpříjemní pobyt v této čtvrti.