> Budoucnost Špitálky

Proces

Lokalita Špitálka se nachází na území společnosti Teplárny Brno, a.s. Její revitalizace ve fungující městskou čtvrť představuje dlouhotrvající a komplexní proces, ve kterém hraje svou roli velké množství relevantních partnerů. V současné době probíhá optimalizace provozu brněnských tepláren, po níž zůstane západní část areálu společnosti nevyužita. Právě tento pozemek hodlá město Brno využít pro budoucí výstavbu tzv. chytré čtvrti (RE:Špitálka). Z toho důvodu je nutné najít vhodný business model, který bude ekonomicky výhodný jak pro město, společnost Teplárny Brno, a.s., tak i pro budoucí investory a developery. 

Projekt chytré čtvrti je rozložen do jednotlivých etap, které se skládají z dílčích kroků nezbytných pro jeho úspěšnou realizaci. První etapa spočívala v definování urbanisticko-architektonického návrhu území. Poté, co byla Špitálka zahrnuta do evropského projektu RUGGEDISED, následovalo uspořádání mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro celou základní sídlovou oblast (o rozloze 24,55 ha), která zahrnuje také lokalitu budoucí chytré čtvrti. Po vyhodnocení soutěže bylo zadáno zpracování územní studie, která poslouží jako podklad pro změnu Územního plánu města Brna a regulačního plánu lokality. Souběžně s územní studií vznikal také urbanisticko-architektonický návrh, tzv. Master plán (pro samotnou RE:Špitálku o rozloze 2,5 ha), jenž definuje budoucí podobu chytré čtvrti. 

Uvedené kroky vedly k zahájení druhé etapy, která umožnila stanovení podmínek na provedení a realizaci stavby chytré čtvrti. Na začátku etapy probíhaly rešerše inovativních trendů, které lze během výstavby případně zužitkovat. Prvotní rešerše posloužily jako podklady pro sérii expertních kulatých stolů. Výstupy z těchto šesti workshopů jsme zapracovali do tzv. Bílé knihy – dokumentu, který obsahuje konkrétní podmínky realizace stavby a doplňuje již dříve představený Master plán z hlediska využití inovativních technologií a přístupů. Vice informací k jednotlivým opatřením naleznete v sekci INOVACE. 

V poslední třetí etapě se zaměříme na zpracování projektové dokumentace a hledání strategického investora, který přestavbu Špitálky dotáhne do zdárného konce. V prvé řadě proběhnou na základě Bílé knihy předběžné tržní konzultace s potenciálními zájemci. Setkání mají za cíl ověřit, zda je nastavení projektu životaschopné, finančně udržitelné a zda splňuje požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Současně budeme pracovat na tvorbě zadávací dokumentace, čímž se rozběhne proces výběru strategického partnera. Po ukončení hledání se vybraný investor bude moct zaměřit na fyzickou i projekční přípravu areálu. Výstavba chytré čtvrti Špitálka by měla začít na konci roku 2027, dokončení realizace pak předpokládáme v roce 2030. 

Jak se nám daří jednotlivé cíle postupně naplňovat můžete sledovat na časové ose. Věříme, náročný projekt výstavby chytré čtvrti dotáhneme do zdárného konce. 

 

Cíle projektu

  • nastínit možnosti budoucího rozvoje širší oblasti Špitálka
  • naplánovat a nadesignovat výstavbu inovativní čtvrti RE:Špitálka
  • ověřit využití moderních technologií a přístupů pro jejich případné další rozšíření na území města
  • vytvořit živoucí a moderní čtvrť, kde se pude pohodlně bydlet, pracovat a trávit volné chvíle.

Vize

To, jak by měla tato chytrá čtvrť v budoucnu vypadat, určuje také nová strategie města Brna do roku 2050. Strategie #brno2050 stanovuje dílčí hodnoty, jaké by město mělo v roce 2050 být, jakých konkrétních cílů by mělo být dosaženo a v jakém rozsahu. Chytrá čtvrť na Špitálce bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovených cílů, a to v bližším horizontu, než je rok 2050, tak aby mohly být jednotlivá realizovaná opatření vyhodnocena a případně dále rozšířena na dalších územích města.

Více informací o strategii #brno2050 naleznete zde: www.brno2050.cz.

Lokalita

Oblast Špitálky přímo navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů. Rozvoj celé oblasti určí vítězný urbanistický návrh.

Výstavba chytré čtvrti RE:Špitálka se koncentruje v oblasti západní části areálu Tepláren Brno, a.s.

 

Timeline

I. etapa – definování urbanisticko-architektonického návrhu území

červenec 2017 – Rada města Brna schválila výběr západní části areálu Tepláren Brno a. s. Špitálka jako replikační lokalitu v rámci projektu RUGGEDISED – HOTOVO

listopad 2018 až březen 2019 – vyhlášení mezinárodní urbanistické ideové soutěže, soutěžní lhůta a vyhodnocení soutěžních návrhů – HOTOVO

září 2019 až duben 2020 – zadání a zpracování uzemní studie “Přestavbová zóna Špitálka a okolí”, která bude sloužit pro změnu Územního plánu města Brna – HOTOVO

listopad 2019 až květen 2020 –  zpracování urbanisticko-architektonického návrhu Master plán pro užší území v lokalitě RE:Špitálka – HOTOVO

květen 2020 – Podpis Memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Brno a Teplárny Brno, a.s.  –  HOTOVO

změna Územního plánu města Brna – V PROCESU

 

II. etapa – návrh a podmínky k provedení a realizaci stavby chytré čtvrti 

září 2020 až listopad 2020 – uspořádaní expertních kulatých stolů pro chytrou čtvrť Špitálka –  HOTOVO

červen 2021 až leden 2022 – zadání a zpracování Bílé knihy –  HOTOVO

 

III. etapa – hledání strategického investora a zpracování projektové dokumentace 

leden až květen 2022 – zpracování studie na dopravní a technickou obslužnost chytré čtvrti – HOTOVO

únor až červen 2022 – zpracování předběžné Finanční analýzy a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka – HOTOVO

duben až červen 2022 – pasportizace území budoucí chytré čtvrti – HOTOVO

září až prosinec 2022 – analýza ekologických rizik – HOTOVO

květen až červenec 2023 – stavebně technický průzkum chladicí věže – HOTOVO

2022 až 2024 – předběžné tržní konzultace, tvorba zadávací dokumentace – V PROCESU 

2024 až 2025 – tvorba zadávací dokumentace pro výběr strategického partnera

2025 – výběr strategického partnera 

2025 až 2026 – zpracování projektové dokumentace, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení & výstavba dopravní a technické infrastruktury

2027 – zahájení výstavby chytré čtvrti re:Špitálka 

2030 – dokončení výstavby a zahájení provozu 

 

Informace naposledy aktualizovány dne 9. 2. 2024.