> Budoucnost Špitálky

Proces

Revitalizace městské čtvrti je dlouhotrvající a komplexní proces, ve kterém hraje svou roli velké množství relevantních partnerů. Projekt Špitálka je rozložen do jednotlivých etap, které se skládají z dílčích kroků nezbytných pro jeho úspěšnou realizaci.

Prvním již realizovaným krokem bylo uspořádání mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro celou základní sídelní oblast (o rozloze 24,55 ha). Pro budoucí přestavbu této čtvrti bylo nutné získat kvalitní urbanistický návrh, který určí podobu celé čtvrti do budoucna a funkčně zapojí celé území do struktury města. Soutěž byla vyhlášena na konci října 2018 a lhůta pro odevzdání soutěžních návrhu byla do 21. 1. 2019. Více informací o výsledcích soutěže naleznete zde.

Na základě výsledků této soutěže a po další odborné debatě zástupců města i zástupců Kanceláře architekta města Brna bylo zadáno zpracování územní studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu města Brna a regulačního plánu lokality. Územní studie bude zpracována v období září 2019 až duben 2020.

První etapa výstavby se zaměří na území společnosti Teplárny Brno, a.s. kde se nachází provoz Špitálka. V současné době se připravuje optimalizace tohoto provozu a západní část areálu zůstane poté nevyužita. Město Brno má proto zájem tento pozemek použít pro budoucí výstavbu tzv. chytré čtvrti (RE:Špitálka) a dočasně tuto lokalitu zpřístupnit pro další rozvojové aktivity města. Pro budoucí výstavbu je nutné zároveň najít vhodný business model, který bude ekonomicky výhodný jak pro město, společnost Teplárny Brno, a. s., tak i pro možné budoucí investory a developery.

Aktualita (30. 3. 2020): V současné době probíhá také zpracování urbanisticko-architektonického návrhu tzv. Master plánu pro RE:Špitálku, který bude definovat budoucí podobu chytré čtvrti. Návrh bude hotov koncem dubna 2020 a zodpovídá za něj architektonické studio A8000.

Souběžně s těmito aktivitami již nyní probíhá prvotní analýza inovativních projektů a opatření, které mohou být použity při výstavbě první etapy v lokalitě. Vice informací k inovacím naleznete v sekci INOVACE.

 

Cíle projektu

  • nastínit možnosti budoucího rozvoje širší oblasti Špitálka
  • naplánovat a nadesignovat výstavbu inovativní čtvrti RE:Špitálka
  • ověřit využití moderních technologií a přístupů pro jejich případné další rozšíření na území města
  • vytvořit živoucí a moderní čtvrť, kde se pude pohodlně bydlet, pracovat a trávit volné chvíle.

 

Vize

To, jak by měla tato chytrá čtvrť v budoucnu vypadat, určuje také nová strategie města Brna do roku 2050. Strategie #brno2050 stanovuje dílčí hodnoty, jaké by město mělo v roce 2050 být, jakých konkrétních cílů by mělo být dosaženo a v jakém rozsahu. Chytrá čtvrť na Špitálce bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovených cílů, a to v bližším horizontu, než je rok 2050, tak aby mohly být jednotlivá realizovaná opatření vyhodnocena a případně dále rozšířena na dalších územích města.

Více informací o strategii #brno2050 naleznete zde: www.brno2050.cz.

Lokalita

Oblast Špitálky přímo navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů. Rozvoj celé oblasti určí vítězný urbanistický návrh.

Výstavba chytré čtvrti RE:Špitálka se koncentruje v oblasti západní části areálu Tepláren Brno, a.s.

 

Timeline

listopad 2018 až březen 2019 – vyhlášení mezinárodní urbanistické ideové soutěže, soutěžní lhůta a vyhodnocení soutěžních návrhů – HOTOVO

září 2019 až duben 2020 – zadání a zpracování uzemní studie “Přestavbová zóna Špitálka a okolí”, která bude sloužit pro změnu Územního plánu města Brna – V PROCESU

listopad 2019 až květen 2020 –  zpracování urbanisticko-architektonického návrhu pro užší území v lokalitě RE:Špitálka – V PROCESU

2021 až 2022 – změna Územního plánu města Brna

2021 až 2022 – zpracování projektové dokumentace k výstavbě, územní rozhodnutí a stavební povolení

po roce 2023 – výstavba pilotní chytré čtvrti ve městě Brně

 

Informace naposledy aktualizovány dne 30. 3. 2020.